Témata kurzů > HR management a personalistika

Zajištění BOZP a pracovních podmínek ve firmě v souladu s legislativními požadavky a ergonomie pracoviště jako prevence rizik

Víte, že z této oblasti je nejvíce podnětů k řešení pro inspektoráty a úřady práce?
Postupuje správně při hlášení pracovního úrazu?
Víte, že důsledně provedená roční prověrka BOZP ve firmě minimalizuje nebezpečí pracovních úrazů a případných sankcí ze strany kontrolních orgánů?

Kurz je určen
personálním pracovníkům, ředitelům a majitelům firem (a to i v případě, kdy mají oblast BOZP zajištěnou outsourcingem).
POZOR: za BOZP ve firmě odpovídá i v tom případě vůči třetím stranám majitel firmy.

Po absolvování kurzu

- budete schopni vytvořit vnitřní směrnice, které se vztahují k BOZP  a pracovním podmínkám ve firmě,
- získáte všeobecný přehled o platné legislativě,
- budete schopni identifikovat rizika na pracovišti,
- budete připraveni na kontroly úřadu práce, Inspektorátu bezpečnosti práce, 
- zamezíte finančním ztrátám a případným soudním sporům se zaměstnanci.


Program       9:00 - 14:00

• Komplexní přehled problematiky BOZP – výběr klíčových povinností
- novela zákona o ochraně veřejného zdraví,
- novela vyhlášky o pracích zakázaných těhotným ženám, kojícím matkám do konce devátého měsíce po porodu,
- připravované změny
- výklady ke změně v NV č201/2010 Sb., účinnost od 1.ledna 2015,
- nové pojmy a definice s vazbou na NOZ (zákon č. 89/2012Sb., občanský zákoník).
• Povinnosti zaměstnavatele dle Zákoníku práce.
• Systém školení v BOZP dle Zákoníku práce.
• Profese vyžadující pravidelné přezkušování nebo školení.
• Identifikace rizik BOZP – s přihlédnutím ke specifikům výrobních společností.
• Kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce.
• Povinnosti vedoucích zaměstnanců z hlediska BOZP.
• Péče o pracovníky (zabezpečení  hygienických podmínek  a ochrana zdraví zaměstnanců dle předpisů).
• Vnitřní směrnice z oblasti BOZP – poskytování osobních ochranných pomůcek, lékařské prohlídky, kouření na pracovišti, postup při provádění zkoušek zjišťování  alkoholu a omamných látek, kamerový systém na pracovišti, hlášení postup při pracovních úrazech, systém školení BOZP a PO.
• Doporučení, jak postupovat vůči poskytovateli služeb (závodnímu lékaři).
• Nová právní úprava lékařských posudků.
Ergonomie pracoviště - vybrané aspekty:
- ergonomické aspekty práce v sedě a u počítače,
- ergonomické aspekty práce vstoje, bezpečná manipulace s břemeny.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Bc. Ilona Bartovská - všechny kurzy lektora
HR poradce a konzultant specializující se na oblast řízení lidských zdrojů ve výrobních společnostech
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3364,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2780,- Kč (bez DPH)
tel.: 257 003 460, kurzy@demosgroup.com