Aktuality pro management a.s.

Víte, že jakékoli plnění statutárním orgánům vč. nepeněžitých benefitů, jakož i smlouva o výkonu funkce, musí být schváleno valnou hromadou?
Víte, že pokud představenstvo dostane společnost do stavu, kdy není schopna plnit závazky věřitelům, mohou tito požadovat uhrazení dluhů po něm?
Víte, že dobrovolné odstoupení z funkce není možné v době, kdy by to bylo nevýhodné pro danou společnost, tedy například v krizi společnosti nebo při přípravě účetní závěrky?
Víte, že akciová společnost může mít jednočlennou správní radu, jejímž jediným členem a zároveň předsedou je statutární ředitel?

Kurz je určen:

členům představenstev a dozorčích rad, vrcholovému managementu a. s., tajemníkům společnosti, podnikovým právníkům, advokátům, vedoucím pracovníkům a. s. i firemním poradcům, kteří se ve své každodenní praxi zabývají problematikou corporate governance.

Po absolvování kurzu:

- budete mít komplexní přehled o úpravě povinností a odpovědnosti představenstva, dozorčí rady a vedení a. s. v platných právních předpisech,
- budete vědět, co je v kompetenci představenstva a co naopak spadá do kompetence výkonného vedení,
- budete se orientovat v aktuální judikatuře českých soudů, týkající se jednání za společnost a jménem společnosti,
- budete znát aktuální stav právní úpravy po rekodifikaci soukromého práva vč. problémových ustanovení,
- snadněji rozpoznáte hlavní oblasti vzniku potenciálních problémů v a.s. a budete umět jim předcházet,
- budete znát efektivní a v praxi použitelné prostředkyk eliminaci, resp. k minimalizaci rizik,
- budete schopni lépe a efektivněji řešit každodenní problémy vznikající v a. s.,
- budete disponovat praktickými a použitelnými radami, tipy a zkušenostmi lektora, který musí řadu problémů, které jsou předmětem tohoto kurzu, řešit během své každodenní praxe.


Program       9.00 - 16.00

• Odpovědnosti představenstva, dozorčí rady a vedení a. s.
- právní úprava vztahující se k a.s. po rekodifikaci,
- vznik, výkon a zánik funkce člena představenstva,
- povinnosti a odpovědnost členů představenstva,
- vznik, výkon a zánik funkce člena dozorčí rady,
- povinnosti a odpovědnost členů dozorčí rady,
- alternativní model fungování a.s. - správní rada, statutární ředitel,
- vznik, výkon a zánik funkce člena vrcholového managementu,
- povinnosti a odpovědnost vrcholového managementu (ředitelů),
- problematika přípustnosti souběhu funkcí - kumulace funkcí člena představenstva a člena vrcholového managementu (ředitele),
- zákaz konkurence.
• Hlavní oblasti vzniku rizik v akciové společnosti
- trestněprávní odpovědnost,
- odpovědnost za dluhy společnosti, insolvenční řízení,
- ručení a odpovědnost v době krize firmy, vymáhání pohledávek,
- judikatura, promlčecí lhůty.
• Minimalizace rizik a řešení krizových situací
- opatření k minimalizaci rizik: prevence, analýza možných rizik, předcházení rizikům, pověření/plná moc, zastupování, pracovněprávní odpovědnost, přenášení odpovědnosti vnitřními směrnicemi a nařízeními,
- řešení krizových i každodenních situací – rady, tipy a doporučení zkušeného lektora – praktika.

Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
JUDr. PhDr. Josef Benda Ph.D., LLM. - všechny kurzy lektora
„Head of Participations, Board & Legal Affairs RWE Česká republika a.s., tajemník představenstev a dozorčích rad RWE Česká republika a.s. a RWE Supply & Trading CZ, a.s.“
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 4925,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 4070,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.